• Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική Ι: Διαμόρφωση Πολιτικής, Μάθημα Jean Monnet (Υποχρεωτικό Α’ Εξαμήνου)
  Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική ΙΙ: Υλοποίηση Πολιτικής, Μάθημα Jean Monnet (Υποχρεωτικό Β’ Εξαμήνου)
  Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
  Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
  Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική

  Συνδιδασκαλία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Θόδωρο Ν. Τσέκο (ΤΕΙ Πελοποννήσου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών)

  Τα μαθήματα αποτελούν μια ενιαία γνωστική περιοχή και περιλαμβάνουν:

  Α' Μέρος: Εισαγωγή στα βασικά αντικείμενα του μαθήματος, έννοιες, μεθοδολογία και τυπολογία της Δημόσιας Πολιτικής, το "ευριστικό πρότυπο"- δηλαδή το αναλυτικό υπόδειγμα αποσαφήνισης και κατανόησης των βημάτων και των φάσεων/σταδίων ανάπτυξης της πολιτικής διαδικασίας (θεωρία των σταδίων) καθώς και τις νέες, μη γραμμικές προσεγγίσεις στην θεωρία της Δημόσιας Πολιτικής (ρόλος των "ιδεών", ρόλος των θεσμών και "θεσμική αλλαγή", οι νέες μορφές διοίκησης κ.ά.). Υλοποίηση και αξιολόγηση των Ενωσιακών Δημόσιων Πολιτικών: α. Θεωρία της υλοποίησης, έννοια και μέθοδοι αξιολόγησης των Δημόσιων Πολιτικών, β. Η υλοποίηση στο ενωσιακό επίπεδο (το φαινόμενο της επιτροπολογίας και η εξέλιξή του με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας-κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις των άρθρων 290 και 291 ΣΛΕΕ), γ. Η υλοποίηση στο εθνικό επίπεδο: ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου και εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης.

  Β' Μέρος: Εμβάθυνση στην οργάνωση και λειτουργία του ευρωπαϊκού Eνωσιακού πολιτικού και θεσμικού συστήματος, καθώς και εξοικείωση των φοιτητών με την «πραγματική» λειτουργία του. Επιχειρείται η ανάλυση της Ενωσιακής πολιτικής διαδικασίας : α) σε όλες τις φάσεις και τα στάδια ανάπτυξής της (διαμόρφωση, λήψη της απόφασης, υλοποίηση, αξιολόγηση), β) στο σύνολο των επιπέδων διοίκησης που συγκροτούν τον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο (υπερεθνικό, εθνικό και τοπικό), γ) στο σύνολο των παραγόντων (δημόσιων και ιδιωτικών), εθνικών και διεθνικών. Η εμβάθυνση αυτή στοχεύει στην αναζήτηση των οργανικών αρμών και λειτουργικών διαδράσεων μεταξύ επιπέδων και δρώντων, με επίκεντρο τόσο τις τυπικές όσο και τις άτυπες σχέσεις και διαδικασίες, καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης οι οποίες γνωρίζουν εκτεταμένη εφαρμογή στο Eνωσιακό σύστημα (benchmarking/best practices, αυτορρύθμιση/συρρύθμιση, αποκεντρωμένα ρυθμιστικά δίκτυα, αυτόνομοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί κ.α.). Έμφαση δίνεται στα ζητήματα της οργάνωσης των εθνικών διοικήσεων – κεντρική διοίκηση / ρυθμιστικές αρχές - για τη διαχείριση της »ευρωπαϊκής« τους πολιτικής σε όλα τα στάδια του πολιτικού κύκλου, των προβλημάτων προσαρμογής και των αλληλεπιδράσεων των ποικίλων διοικητικών παραδόσεων.

  Γ' Μέρος: Τα μαθήματα στηρίζονται: α) στην αναλυτική και συγκριτική εξέταση επιλεγμένων παραδειγμάτων πολιτικής, με βάση την παραδοσιακή κατάταξη των δημόσιων πολιτικών σε ρυθμιστικές, διανεμητικές, αναδιανεμητικές και καταστατικές, και β) στη συνδρομή στελεχών της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία στον χειρισμό των ευρωπαϊκών θεμάτων των φορέων όπου υπηρετούν.

  Οι φοιτητές προετοιμάζονται με βάση κατάλογο επιλεγμένων αναγνωσμάτων. Η αξιολόγηση διενεργείται με ενδιάμεση εξέταση (Α' εξάμηνο/διαμόρφωση πολιτικής), εκπόνηση εργασίας (6.000 λέξεις, Β' εξάμηνο/υλοποίηση πολιτικής) καθώς και τελική γραπτή εξέταση ανά εξάμηνο.