• Η Εθνική Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΓ' και ΚΔ' εκπαιδευτικές σειρές)

  Θεματολογία και Γνωστικές Επιδιώξεις: Επιχειρείται η ανάλυση της ενωσιακής πολιτικής διαδικασίας: α) σε όλες τις φάσεις και τα στάδια ανάπτυξής της, β) στο σύνολο των επιπέδων διοίκησης που συγκροτούν τον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο (υπερεθνικό, εθνικό, τοπικό) και, γ) των παραγόντων (δημόσιων και ιδιωτικών), εθνικών και διεθνικών. Η εμβάθυνση αυτή στοχεύει στην αναζήτηση των οργανικών αρμών και λειτουργικών διαδράσεων μεταξύ επιπέδων και δρώντων, με επίκεντρο τόσο τις τυπικές όσο και τις άτυπες σχέσεις και διαδικασίες. Έμφαση δίνεται στο ζήτημα της οργάνωσης των εθνικών διοικήσεων για τη διαχείριση της «ευρωπαϊκής» τους πολιτικής σε όλα τα στάδια του πολιτικού κύκλου, των προβλημάτων προσαρμογής και των αλληλεπιδράσεων των ποικίλων διοικητικών παραδόσεων.

  Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του ευρωπαϊκού ενωσιακού πολιτικού και θεσμικού συστήματος, υπό το πρίσμα των σχέσεων (τυπικών και άτυπων) μεταξύ ενωσιακών και εθνικών κρατικών θεσμών και ιδιαίτερα της κεντρικής διοίκησης τόσο στη λήψη των αποφάσεων όσο και στην υλοποίησή τους.

  Ειδικοί στόχοι:

  1. Εξοικείωση των φοιτητών με την "πραγματική" λειτουργία του Ενωσιακού θεσμικού και πολιτικού συστήματος.
  2. Διάγνωση των ρόλων των εθνικών διοικήσεων στην ενωσιακή πολιτική διαδικασία.
  3. Ανάδειξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων στη διαχείριση των ευρωπαϊκών-ενωσιακών υποθέσεων.