• Ιστορία, Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΜ: 335, Υποχρεωτικό, Εαρινό Εξάμηνο)
  Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
  Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

  Συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Δημήτρη Ν. Χρυσοχόου

  Θεματολογία και Γνωστικές Επιδιώξεις: Το μάθημα αποτελεί μια συστηματική εισαγωγή στην ιστορία, τη δομή και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αναλύονται, μεταξύ άλλων, η ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η σύγχρονη δικαιολογητική βάση της ως απάντηση στην παγκοσμιοποίηση και την κυριαρχία των αγορών, τα γενικά και θεσμικά χαρακτηριστικά της ΕΕ, οι αναθεωρήσεις των Ευρωπαϊκών Συνθηκών από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη έως και τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και οι δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ της ΕΕ και των κρατών-μελών. Εξετάζεται, επίσης, το ζήτημα της κρατικής κυριαρχίας και της δημοκρατίας στην ΕΕ, η φύση των ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων, τα θεμέλια της ολοκλήρωσης, οι βασικές αρχές οργάνωσης της ΕΕ, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι πολιτικές και θεσμικές λειτουργίες της ΕΕ. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη συζήτηση γύρω από τη φύση, την εξέλιξη, τη δομή και τις λειτουργίες της ΕΕ και να προσφέρει ένα πλαίσιο κατανόησης του θεσμικού και πολιτικού της συστήματος.

  Εκπαιδευτικό Υλικό

 • Δημοκρατία και Πολιτεία στην Ευρώπη (ΚΜ: 499, Μάθημα Επιλογής, Χειμερινό Εξάμηνο)
  Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
  Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

  Συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Δημήτρη Ν. Χρυσοχόου

  Θεματολογία και Γνωστικές Επιδιώξεις: Το μάθημα επιχειρεί μια συστηματική διερεύνηση δύο κορυφαίων εκδηλώσεων του ευρωπαϊκού δημόσιου πολιτισμού: της δημοκρατίας και της πολιτείας. Εστιάζει στην κατανόηση των ποικίλων διαδρομών που σημάδευσαν τη διανοητική και θεσμική τους ωρίμανση και διαλέγεται με εναλλακτικά πρότυπα δημοκρατίας/πολιτείας και τη διαδικασία διαμόρφωσης δήμου και πολιτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντλώντας από τις θεωρίες του ρεπουμπλικανισμού και του φιλελευθερισμού, εξετάζει κομβικές έννοιες, όπως κυριαρχία, αντιπροσώπευση, νομιμοποίηση, ιδιότητα του πολίτη, λογοδοσία, διακυβέρνηση και συνταγματισμός. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη φύση και τη δυναμική της δημοκρατίας και της πολιτείας στην Ευρώπη και να αναδείξει τρόπους θέασης και αξιολόγησης του ευρωπαϊκού αξιακού, θεσμικού και πολιτειακού πολιτισμού και της σχέσης αξιών και θεσμών στην προοπτική μιας συντεταγμένης συλλογικής συμβίωσης στην Ευρώπη.

 • Η Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάθημα Jean Monnet (ΚΜ: 510072 Ελεύθερης Επιλογής, χειμερινό εξάμηνο)
  Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
  Σχολή Πολιτικών Επιστημών

  Θεματολογία και Γνωστικές Επιδιώξεις: 1. Ιστορικά προλεγόμενα και θεωρίες της ολοκλήρωσης: από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχοι, σκοποί και μέθοδος της ενοποιητικής διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 2. Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αρχές, πεδία και κατηγορίες αρμοδιοτήτων της Ένωσης, οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, το δίκαιο της Ένωσης (αρχές, πηγές, σχέσεις εθνικού και Ενωσιακού δικαίου), τα όργανα της Ένωσης και οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. 3. Σχέσεις κράτους και Ευρωπαϊκής Ένωσης: οργάνωση του κράτους στην εκπροσώπηση στα όργανα της Ε.Ε. και στη διαμόρφωση των Ενωσιακών πολιτικών, υλοποίηση των Ενωσιακών πολιτικών, επιλογή παραδειγμάτων πολιτικής (λ.χ κοινωνική πολιτική) με επίκεντρο το Ελληνικό παράδειγμα. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του φαινομένου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον ιστορικό χρόνο, η εξοικείωση των φοιτητών με τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαρκής ενημέρωση ως προς τις σύγχρονες εξελίξεις μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας.

 • Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεωρίες, θεσμοί, πολιτικές, Μάθημα Jean Monnet (ΚΜ: 11044, Ελεύθερης Επιλογής, εαρινό εξάμηνο)
  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
  Σχολή Πολιτικών Επιστημών

  Θεματολογία και Γνωστικές Επιδιώξεις: Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του φαινόμενου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον ιστορικό χρόνο, η εξοικείωση των φοιτητών με τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαρκής ενημέρωση ως προς τις σύγχρονες εξελίξεις (λ.χ. Συνθήκη της Λισσαβόνας). Το μάθημα πραγματεύεται:

  • Ιστορικά προλεγόμενα και θεωρίες της ολοκλήρωσης: Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχοι σκοποί και μέθοδος της ενοποιητικής διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
  • Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όργανα της Ένωσης, η Ενωσιακή πολιτική διαδικασία (αρχές, φάσεις, παράγοντες και διαδικασίες λήψης των αποφάσεων), το δίκαιο της Ένωσης (αρχές, πηγές, σχέσεις εθνικού και Ενωσιακού δικαίου), τα οικονομικά της Ένωσης.
  • Σχέσεις κράτους και Ευρωπαϊκής Ένωσης: οργάνωση του κράτους στην εκπροσώπηση στα όργανα της Ε.Ε. και στη διαμόρφωση των Ενωσιακών πολιτικών, υλοποίηση των Ενωσιακών πολιτικών, επιλογή παραδειγμάτων πολιτικής με επίκεντρο το Ελληνικό παράδειγμα.