• Έδρα Jean Monnet: "Public Administration and European Integration"

  Οι Δραστηριότητες Jean Monnet περιλαμβάνουν έξι δράσεις (Ενότητες, Έδρες, Κέντρα Αριστείας, Στήριξη σε Ιδρύματα & Ενώσεις, Δίκτυα και Σχέδια) που στοχεύουν στην προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών παγκοσμίως, καθώς και στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των policy-makers σε σχέση με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση των ενωσιακών πολιτικών.

  Οι δράσεις Jean Monnet συγχρηματοδοτούνται από το Erasmus+, το Πρόγραμμα της ΕΕ στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020, το οποίο θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η διαχείριση του Προγράμματος εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό (DG EAC). Περισσότερες πληροφορίες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Erasmus+ υπάρχουν στον Οδηγό του Προγράμματος.

  Οι Έδρες Jean Monnet (Jean Monnet Chairs) είναι θέσεις διδασκαλίας και έρευνας με τριετή διάρκεια που απευθύνονται σε καθηγητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές. Στόχοι τους είναι:

  • η προώθηση της διδασκαλίας των ευρωπαϊκών σπουδών στο επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
  • η εμβάθυνση της διδασκαλίας των ενωσιακών θεμάτων για τους μελλοντικούς επαγγελματίες σε τομείς που παρουσιάζουν ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας
  • η ενθάρρυνση, καθοδήγηση και παροχή συμβουλών στη νέα γενιά διδασκόντων και ερευνητών στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών
  • η οργάνωση δραστηριοτήτων (συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια) για τους policy-makers σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καθώς και για την κοινωνία των πολιτών

  Η Έδρα Jean Monnet "Public Administration and European Integration" εντάσσεται στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Κάτοχος της Έδρας είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής «Κρατικής Διοίκησης και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» Ανάργυρος Γ. Πασσάς για την τριετία 2014-2017.

  Βασική επιδίωξη της Έδρας είναι η προώθηση της διδασκαλίας και της έρευνας στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Πολιτικής με έμφαση στο ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) και τις φάσεις ανάπτυξης της ενωσιακής πολιτικής διαδικασίας (διαμόρφωση πολιτικής, λήψη απόφασης, υλοποίηση πολιτικής και αξιολόγηση) με βάση την παραδοσιακή κατάταξη των δημόσιων πολιτικών σε ρυθμιστικές, διανεμητικές, αναδιανεμητικές και καταστατικές.

  Στον προγραμματισμό της Έδρας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • δυο εισαγωγικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής για το πολιτικό και θεσμικό σύστημα της ΕΕ στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας & Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)
  • δυο υποχρεωτικά μαθήματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτικ» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, τα οποία εμβαθύνουν στην ενωσιακή πολιτική διαδικασία χρησιμοποιώντας τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία της Ανάλυσης Πολιτικής (Policy Analysis)
  • ένα μάθημα στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) με αντικείμενο το ρόλο της εθνικής δημόσιας διοίκησης στην ΕΕ
  • ένα συνέδριο, 2 workshop και ένα στρογγυλό τραπέζι (roundtable) τα οποία εστιάζουν στην εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου καθώς και επιλεγμένων τομεακών πολιτικών στην Ελλάδα

  Στόχος της Έδρας είναι η προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας στην έρευνα και την διδασκαλία των ευρωπαϊκών σπουδών συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή θεωρητική γνώση με την εφαρμοσμένη πολιτική (politics) και την διοικητική πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι δραστηριότητες της Έδρας βασίζονται:

  (α) στη θεωρία και μεθοδολογία της ευρωπαϊκής ενωσιακής Ανάλυσης Πολιτικής

  (β) στην διεξοδική ανάλυση της οργάνωσης και λειτουργίας του θεσμικού συστήματος της ΕΕ και της ενωσιακής πολιτικής διαδικασίας τόσο στις τυπικές, όσο και στις άτυπες πτυχές της (προνομοθετική διαδικασία, «τρίλογοι», νομοθεσία "fast track", κ.ά.)

  (γ) τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία στελεχών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης με πρακτική εμπειρία στον χειρισμό των ευρωπαϊκών υποθέσεων των φορέων στους οποίους υπηρετούν

  Η παραπάνω μέθοδος προάγει την διατομεακή (cross-sectoral) και πολυπειθαρχική (multi-disciplinary) προσέγγιση (δημόσια πολιτική και ανάλυση πολιτικής, δημόσια διοίκηση και διοικητική επιστήμη, δημόσιο management, δίκαιο, θεσμική ανάλυση, συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση) στην διδασκαλία και την έρευνα στις ευρωπαϊκές σπουδές.

  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Έδρας είναι:

  • η καθιέρωση και η διάχυση της μεθοδολογίας της Ανάλυσης Πολιτικής στην έρευνα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
  • η εξοικείωση των φοιτητών και των νέων επαγγελματιών με τον τρόπο που διαμορφώνονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται σήμερα οι ενωσιακές πολιτικές, γνώση η οποία είναι απαραίτητη στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία είτε στον ιδιωτικό τομέα (εταιρείες συμβούλων, ιδιωτικές εταιρείες), είτε στον δημόσιο τομέα ως εμπειρογνώμονες επί των ευρωπαϊκών θεμάτων
  • η προώθηση της έρευνας στις ευρωπαϊκές σπουδές και η παραγωγή νέας γνώσης σε διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ (π.χ. διδακτορικές διατριβές, εργασίες, κ.ά.)

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη διάδρασης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών στην φάση της διαμόρφωσης των ενωσιακών πολιτικών, με στόχο την δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την άμεση και επιτυχή υλοποίησή τους στην Ελλάδα.